SKOLAN

Skola F-3

Skolan består av fyra grupper, förskoleklass samt åk 1, 2 och 3.

Vi kan stoltsera med goda resultat såväl i kundundersökningar (Våga Visa) såväl som vid nationella prov i åk 3 i svenska och matematik. 

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande. Temat löper som en “röd tråd” genom verksamheten, arbetsmetoderna varierar. Under idrottslektioner samt under temaarbete samarbetar vi över klassgränser, förskoleklass samarbetar med åk 1, åk 2 arbetar tillsammans med åk 3.

Vi följer noggrannt elevernas kunskapsutveckling och individualiserar efter behov. Skolan har modeller för specialundervisning i läs- och skrivutveckling samt i matematik. Vi kallar dem TIL – tidig intensiv lästräning samt TIM – tidig intensiv matematikundervisning.

Alla elever ingår i en s.k. familjegrupp. Dessa grupper tar under skolveckan ansvar för olika områden, utifrån ett rullande schema. Arbetsuppgifter som ingår är b.la. att vara rastkompis och dukvärd.

I början av varje läsår åker åk 1-3 på lägerskola till Drakudden.

Trygghetsarbete

Årligen kartlägger vi riskområden tillsammans med våra barn/elever samt formulerar en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen framgår vårt arbete med förebyggande och främjande insatser mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En plan formuleras för förskolan och en för skola och fritidshem. På enheten finns även en trygghetsgrupp som består av rektor, samt representanter för förskola, skola och fritidshem. Vi har regelbundet barnråd, klassråd, elevråd samt föräldraråd, där barn/elever och föräldrar bjuds in att vara delaktiga i våra verksamheter.